Liên kết
● Mục tiêu của dự án
Mục tiêu phát triển của dự án là: “Nâng cao mức sống của người hưởng lợi trong vùng dự án thông qua cải thiện việc tiếp cận cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, tăng cường năng lực thể chế của chính quyền cơ sở và năng lực sản xuất của cộng đồng địa phương, tăng cường liên kết thị trường và sáng kiến kinh doanh”
Xem tiếp
● Các hợp phần của dự án
Hợp phần 1: Phát triển kinh tế huyện
Hợp phần 2: Ngân sách Phát triển xã
Hợp phần 3: Tăng cường năng lực
Hợp phần 4: Quản lý dự án - Giám sát và đánh giá
Xem tiếp
● Cơ cấu tổ chức của Dự án
Ban Điều phối dự án Trung ương Ban chỉ đạo dự án tỉnh Ban Quản lý dự án tỉnh Ban Quản lý dự án huyện Ban Phát triển xã
Ban Điều phối dự án Trung ương
Xem tiếp
● Dự án Giảm ngheo tỉnh Lào Cai
Dự án Giảm nghèo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2 (2010 - 2015) được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả và thành tựu đã đạt được của Dự án Giảm nghèo tỉnh Lào Cai giai đoạn 1 (2002 - 2007) sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB)   FS Lao Cai.pdf
● Dự án Giảm ngheo tỉnh Điện Biên

Dự án giảm nghèo tỉnh Điện Biên được xây dựng lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của tỉnh, hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và giảm nghèo bền vững, trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã chỉ rõ rằng việc tăng trưởng kinh tế phải gắn với chiến lược phát triển toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo (CPRGS) và nó hoàn toàn phù hợp với mục tiêu giảm nghèo của tỉnh cũng như mong muốn của người dân. Dự án Giảm nghèo tỉnh Điện Biên giai đoạn (2010 - 2015) được xây dựng dựa trên cơ sở hướng dẫn của WB, Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với những tham gia đóng góp của các tư vấn nghiên cứu về đa dạng hoá thu nhập, sinh kế bền vững, giảm nhẹ thiên tai. FS Dien Bien.pdf

● Dự án Giảm nghèo tỉnh Hoà Bình
Ban Chuẩn bị dự án Tỉnh và các chuyên gia của CONCETTI đã phối hợp với các huyện và xã vùng dự án xây dựng bộ dữ liệu cơ bản về vùng dự án, chuẩn bị danh mục các công trình đầu tư, tổ chức các cuộc tham vấn lấy ý kiến cộng đồng về hướng sử dụng Ngân sách phát triển xã và đề xuất các ý tưởng đa dạng hóa các cơ hội liên kết thị trường và sinh kế. Các số liệu và đề xuất được CONCETTI phân tích và tổng hợp theo nội dung tại công văn hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư   FS Hoa Binh.pdf
● Quy mô hoạt động của Dự án
Dự án dự kiến được triển khai thực hiện trên địa bàn 230 xã thuộc 27 huyện của 6 tỉnh là Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm với tổng vốn đầu tư tương đương 165 triệu USD, trong đó nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới bằng 150 triệu USD, vốn đối ứng phía Việt Nam bằng VNĐ tương đương với 15 triệu USD
Xem tiếp
● Điện Biên - Các Quyết định kiện toàn Ban QLDA AF
QĐ 1516. Vv kien toan nhan su Ban QLDA huyen Đien Bien Đong.pdf
QĐ 1517. Vv kien toan nhan su Ban QLDA huyen Muong Ang.pdf
QĐ 1518 UBND tinh Đien Bien Vv. kien toan nhan su Ban QLDA huyen Tua Chua.pdf
QĐ 1519. Vv kien toan nhan su Ban QLDA huyen Muong Cha.pdf
QĐ 1520. Vv kien toan nhan su Ban QLDA tinh Đien Bien.pdf
● Hòa Bình - Các Quyết định kiện toàn Ban QLDA AF
QD kien toan ban QLDA tinh Hoa Binh.pdf
1598.QĐ-UBND.Kien toan Ban QLDA huyen Lac Son.pdf
1599.QĐ-UBND.Kien toan Ban QLDA huyen Da Bac.pdf
1600.QĐ-UBND.Kien toan Ban QLDA huyen Tan Lac.pdf
1601.QĐ-UBND.Kien toan Ban QLDA huyen Mai Chau.pdf
1627.QĐ-UBND.Kien toan Ban QLDA huyen Yen Thuy.pdf
● Yên Bái - Các Quyết định kiện toàn Ban QLDA AF
QD 1146UBND ve Kien toan NS Ban QLDA tinh ngay 29-6-2015.pdf
QD- UBND ve Kien toan NS huyen Van chan ngay 29-6-2015.pdf
QD-UBND ve Kien toan NS huyen Luc Yen ngay 29-6-2015.pdf
QD-UBND ve Kien toan NS huyen Mu Cang Chai.pdf
QD-UBND ve kien toan NS huyen Tram Tau ngay 29-6-2015.pdf
QD-UBND ve kien toan NS huyen Van Yen ngay 29-6-2015.pdf
● Sơn La - Các Quyết định kiện toàn Ban QLDA huyện AF
QD 1380 Kien toan BQL huyen Bac Yen.pdf
QD 1397 Kien toan BQL huyen Van Ho.pdf
QD 1398 Kien toan BQL huyen Phu Yen.pdf
QD 1399 Kien toan BQL huyen Thuan Chau.pdf
QD 1400 Kien toan BQL huyen Mai Son.pdf
● Bộ KHĐT - Quyết định kiện toàn CPO AF
Quyet dinh 1079. QĐ-BKHĐT - Kien toan Ban ĐPDATW giai đoan AF.pdf
Xem tiếp
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626