Liên kết
Liên kết thị trường
Một số trang web Tham khảo thông tin
Cập nhật ngày 05 Tháng Mười Một 2011 - Số lần xem 3547 : 13 Lời bình :
 

Có rất nhiều thông tin về các tỉnh thuộc Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi Phía Bắc giai đoạn 2 trong các nghiên cứu, tài liệu, hoặc các dự án hướng tới xóa đói giảm nghèo. Những trang Web này chứa một lượng lớn thông tin liên quan trực tiếp đến tất cả các hợp phần. Ví dụ: Có thể tải những tài liệu hữu ích – bằng cả tiếng Việt - từ các nguồn sau đây. Ban QLDA tỉnh đã được cung cấp những bản sao của những tài liệu này. Năng lực tận dụng những nguồn này tại cấp tỉnh sẽ tăng cường năng lực cho họ thông qua kinh nghiệm. Các tư vấn, chẳng hạn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án (TAPI) về phương diện này, đóng vai trò quan trọng. 

Giải thưởng sáng tạo: worldbank.org, http://www.ngocentre.org.vn/; tìm kiếm chung đối với “Nông dân tiếp cận các nguồn sáng kiến mới (FAIR)”;

Đào tạo cho Thanh niên: tìm kiếm chung về các tập quán tốt nhất từ worldbank.org, adb.org, ilo.org. có thể tải được 9 tệp tài liệu, bao gồm “Đề án đào tạo và dạy nghề không chính thức” (Bằng tiếng Việt) từ trang http://www.markets4poor.org/

Các chuỗi giá trị nông thôn ở Việt Nam: http://www.markets4poor.org/, ví dụ “Để chuỗi giá trị giúp ích hơn cho người nghèo: một công cụ cho những người thực hành phân tích chuỗi giá trị” bằng tiếng Anh và tiếng Việt; hoặc http://www.valuechains4poor.org/ Tổ chức phát triển Hà Lan SNV, “Hội nhập thị trường của nông dân nghèo vùng cao: một nghiên cứu thực địa tại 12 xã nghèo vùng cao ở tỉnh Sơn La”. Trang này cũng có các nghiên cứu về sắn, mây và cây keo ở phía Bắc Việt Nam  http://www.aciar.gov.au/

 

Sinh kế: http://www.eldis.org/go/livelihoods/ kết nối đến các tài liệu về sinh kế. Kết nối sinh kế nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và những người thực hành phát triển với thông tin về việc áp dụng phương pháp tiếp cận sinh kế để phát triển, chính sách, nghiên cứu và thực hành cập nhật thưởng xuyên, đa dạng và đáng tin cậy Các nguồn thông tin này bao gồm các khung mẫu, nguyên tắc và phương pháp liên quan đến “phương pháp tiếp cận sinh kế” - chủ yếu là đa ngành, đa cấp, lấy con người làm trung tâm, các cách tiếp cận dựa trên tài sản để phát triển.

Hướng dẫn kinh doanh nông nghiệp (“cách tiếp cận theo định hướng thị trường”) cho các hộ kinh doanh nhỏ ở nông thôn: 10 hướng dẫn (chất lượng cao) để hỗ trợ các cơ quan thực hiện chương trình phát triển kinh doanh nông nghiệp có sự tham gia hoạt động trong các khu vực địa lý xác định: (i) Chiến lược: Cách tiếp cận có sự tham gia và cách tiếp cận dựa vào khu vực để phát triển kinh doanh nông nghiệp ở nông thôn, (ii) Hướng dẫn có sự tham gia để phát triển quan hệ đối tác , Cùng nhau Đánh giá và lập Kế hoạch vùng tài nguyên, (iii) Xác định các cơ hội thị trường cho các hộ sản xuất nhỏ ở nông thôn, (iv) Phân tích chuỗi thị trường có sự tham gia dối với các hộ sản xuất nhỏ, (v) Đánh giá, tăng cường Dịch vụ kinh doanh nông thôn; (vi) hướng dẫn về hỗ trợ thị trường để phát triển kinh doanh nông nghiệp có sự tham gia; (vii) tiếp thị cho các hộ sản xuất nhỏ; (viii) Hướng dẫn về định giá nhanh thị trường để phát triển kinh doanh nông nghiệp cho các hộ sản xuất nhỏ; (ix) Hướng dẫn mở rộng thị trường nông nghiệp, và (x) Hướng dẫn về phân tích chính sách cho phát triển sản xuất nhỏ: http://www.ciat.cgiar.org/Paginas/index.aspx.

Phát triển kinh doanh nông nghiệp trong bối cảnh nông thôn và xóa đói giảm nghèo: www.enterprise-development.org, www.value-chains.org, http://www.sdc-ruraldevelopment.ch/en/Home

Sản phẩm lâm sản ngoài gỗ tại Việt nam: http://www.markets4poor.org/http://www.helvetas.org.vn,                               http://www.cifor.cgiar.org/;

Các mô hình tài chính hoạt động nông nghiệp tại Việt Nam: adb.org, etc, http://aciar.gov.au/

Một số báo cáo băng tiếng Việt về các chủ đề trên: http://www.markets4poor.org/, http://www.helvetas.org.vn

Tham quan học tập kinh nghiệm: tìm kiếm chung cho “Thực hành tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm”, worldbank.org, etc.

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc: http://www.fao.org bao gồm các nguồn về quản lý nông nghiệp, tiếp thị và Tài chính. FAO cũng có các ấn phẩm về phát triển bền vững: ví dụ: hướng dẫn nhanh phân tích các tổ chức địa phương và sinh kế: http://www.fao.org/sd/dim_pe4/pe4_060401_en.htm

Nghiên cứu thị trường: Từ trang web của Helvetas, sau đây là ví dụ về những  tổ chức, dự án đang hoạt động (khoảng năm 2005) và thực hiện nghiên cứu thị trường là:

 • FAVRI (Viện nghiên cứu rau quả): Nghiên cứu khoa học, tiếp thị và tiêu thụ trái cây và rau; hàng tháng bản tin trồng trọt hàng tháng và tạp chí làm vườn hàng quý. Liên hệ: Hoàng Bang An. Tel: 04 8276257/8276254. Fax: 04 8276148. email: vrqhnvn@hn,vnn.vn
 • IPSARD (Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Chiến lược và tư vấn chính sách; nghiên cứu hệ thống nông nghiệp; phân tích chuỗi hàng hóa và thị trường nông sản (gạo, cà phê, hạt tiêu, vv); chiến lược thông tin cho sản xuất nông nghiệp và thị trường. Liên hệ: Đặng Kim Sơn. Tel: 04 9723390. email: dangkimson_mard@yahoo.com; http://www.ipsard.gov.vn
 • CASRAD (Trung tâm Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp và Phát triển). Tổ chức sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Phân tích chuỗi giá trị và phát triển (chuối, vải, hồng, rau an toàn, cà phê, vv). Liên hệListen: Đào Thế Anh. Tel: 034650862. Fax: 034 650793. email: daotheanh@fpt.vn
 • GTZ (Tập đoàn kỹ thuật Đức) phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển kinh tế địa phương ở tỉnh An Giang, Đắc Lắc, Hưng Yên và Quảng Nam; phân tích chuỗi giá trị và phát triển (cà phê, điều, nhãn, vải, bơ, bưởi, thanh long, rau, cá tra, mây ví dụ như “chuỗi giá trị mây ở Quảng Nam”, vv). Liên hệ: Thomas Finkel. Tel: 04 7710073/4/5. Fax: 04 7710076. email: Thomas.Finkel@gtz.de. http://www.sme-gtz.org.vn
 • DANIDA (Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch) hỗ trợ cho các tiểu ngành thủy sản, bao gồm xuất khẩu thực phẩm biển, phát triển khu vực tư nhân ở Hà Tây, Nghệ An, Lâm Đồng và Khánh Hòa; phân tích chuỗi giá trị và phát triển (ví dụ như rau). Liên hệ: Jorn Fredsgaard Sorensen. Tel: 04 9445248. Fax: 04 9445247. email: senior-advisor@addahanoi.vnn.vn http://www.adda.dk
 • ILO (Tổ chức Lao động quốc tế) phát triển doanh nghiệp tích hợp nhỏ ở Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Phước, Trà Vinh; phân tích chuỗi giá trị và phát triển (cá, hạt điều, cói, vv). Liên hệ: Bas Rosemuller. Tel: 04 9445112. Fax: 04 9445114. email: rosemuller@ilohn.org.vn
 • ACIAR (Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia) tăng khả năng cạnh tranh thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản Việt nam; nghiên cứu thị trường (ví dụ như gia súc và trái cây); thông tin thị trường nông nghiệp (đồng bằng sông Hồng). Liên hệ: Mish Coleman. Tel: 04 8317755. Fax: 04 8317707. http://aciar.gov.au/
 • M4P (Để thị trường hoạt động tốt hơn cho người nghèo) chính sách đối thoại, nghiên cứu và phân tích thị trường (ví dụ như sắn, chè và nhãn hiệu hàng hóa) Liên hệListen: Dominic Smith. Tel: 04 9331374. Fax: 04 9331373. email: info@markets4poor.org. http://www.markets4poor.org
 • Oxfam Hồng Kông. An ninh lương thực và thu nhập, lao động và thương mại; Nghiên cứu và phân tích thị trường (ví dụ tre nứa). Liên hệ: Richard Jones. Tel: 04 9454406. Fax: 04 9454405. Mobile: 0912073504. email: richardj@ohk.org.vn
 • Fresh Studio Innovations Asia. Dịch vụ tư vấn, kinh doanh, nghiên cứu thị trường cho trái cây, rau và hoa; phát triển chuỗi giá trị. Liên hệ: Siebe van Wijk. Tel: +84 (0)4 7151488. Fax: +84 (0)4 151486. email: vietnam@freshstudio.biz
 • Một số website khác ở Việt Nam:

o   Cổng thông tin chính thức của Bộ NN& PTNT: http://www.agroviet.gov.vn

o   Trang web về thúc đẩy kinh doanh của Bộ NN& PTNT: http://210.245.60.189/

o   Cơ quan thông tin an ninh lương thực của Bộ NN& PTNT: http://mard.gov.vn/fsiu/

o   VINANET, Bộ Thương mại: http://vinanet.com.vn

o   Bản tin thị trường rau quả: CIRAD/AVRDC/MARD: http://210.245.60.189/html

o   Dây chuyền sản xuất trực tuyến và tiếp thị định kỳ (http://210.245.60.189/)

o   Các dự án của Bộ NN& PTNT. nfp.project@hn.vnn.vn; chi tiết tại http://mekonginfo.org/

Comments
By mụn rộp @ 01 Tháng Giêng 2021 11:02 CH
những thông tin cung cấp mang tính thuyết phục một phần nào. Vậy nên chúng tôi muốn dược chi tiết và thuyết phục hơn

By active win 10 @ 01 Tháng Giêng 2021 11:32 CH
Cảm ơn báo, thông tin bổ ích

By hyng @ 02 Tháng Giêng 2021 12:12 SA
sss

By dịch vụ Netviet @ 02 Tháng Giêng 2021 12:14 SA
Tự hào là công ty có đội ngũ chuyên viên tư vấn du học chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học cùng với đội ngũ cán bộ giáo viên giảng dạy chuyên sâu IELTS luôn nhiệt tình, trách nhiệm và uy tín, Công ty Tư vấn Du học Netviet chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng và tin tưởng nhất cho quý phụ huynh và các em học sinh. Phương châm làm việc của Du học Netviet là Uy tín - Chuyên nghiệp - Tận Tình, tương lai của các em học sinh là sự phát triển vững mạnh của Công ty Tư vấn Du học Netviet
Một số dịch vụ Netviet cung cấp là:
du học hàn quốc , Du học canada, Du học singapore được tổ chức tại HCM

Tự hào là đơn vị nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, Du học Netviet mang đến cho quý vị phụ huynh và các em học sinh cơ hội tiếp cận với nền giáo dục chất lượng cao tại ngôi trường danh giá trên thế giới, tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Canada, Hà Lan, Singapore, Nhật Bản, v..v. Du học Netviet - Chắp cánh giấc mơ du học!<a href="https://duhoccanada.biz/du-hoc-canada/ ">du học canada</a>
<a href="https://duhochanquoc.net/ ">du học hàn quốc</a>
<a href="https://singapore.net.vn/du-hoc-singapore/ ">du học Singapore</a>

By duhocsingapore @ 02 Tháng Giêng 2021 12:15 SA
Công ty Tư vấn Du học Netviet, đơn vị đi đầu ngành trong lĩnh vực tư vấn du học, đào tạo ngoại ngữ ở Thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành khác như, Hà Nội, Hải Dương, Hà Tây, Hà Nam, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ…Công ty Tư vấn Du học Netvietcó trụ sở chính đặt tại số 40A/369 đường Văn Cao, Quận Hải An, TP Hải Phòng. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là tư vấn du học các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Úc ,Canada, Anh,…

By du học canada @ 02 Tháng Giêng 2021 12:16 SA
Công ty cổ phần nhân lực Netviet là một tổ chức giáo dục quốc tế cung cấp các dịch vụ sắp xếp học sinh trên toàn cầu. Các trường đại học mà họ bao gồm chỉ giới hạn ở Úc, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, New Zeland, Ireland và Canada. Tuy nhiên, nó được cho là có phạm vi tiếp cận tốt hơn ở Úc, Canada và Anh.
Công ty cổ phần nhân lực Netviet chuyên tư vấn khóa học, luyện thi IELTS, hỗ trợ trước khi khởi hành, visa , chỗ ở, và bảo hiểm sức khỏe cho học sinh. Để tận dụng các dịch vụ của họ, bạn có thể đăng ký trên trang web của họ. Bạn sẽ được cử nhân viên tư vấn giúp bạn trong suốt hành trình du học.

By Phạm Quý @ 04 Tháng Giêng 2021 5:44 SA
Dịch thuật Phương Đông cung cấp giải pháp toàn diện về dịch thuật và phiên dịch chất lượng cao với hơn 08+ năm kinh nghiệm, hơn 5000+ khách hàng, hơn 3000+ buổi phiên dịch thành công. Xem thêm https://dichthuatphuongdong.com

By nháy mắt phải @ 21 Tháng Giêng 2021 10:58 CH
cảm ơn, thông tin rất hay

By Việt Hàn Composite @ 22 Tháng Giêng 2021 11:45 CH
Với những đóng góp không nhỏ của sản phẩm bể phốt composite Việt Hàn vào việc bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Công ty TNHH Sản Xuất Biogas Việt Hàn đã vinh dự được nhận giải thưởng thương hiệu, nhãn hiệu vàng Việt Nam năm 2011. Sản phẩm hầm biogas Việt Hàn đã được Cục đăng kiểm và đo lường chất lượng kiểm duyệt; được đăng ký là thương hiệu độc quyền tại Việt Nam.

2 sản phẩm chính của Việt Hàn Composite chúng tôi

Bể biogas composite: https://viethancomposite.com/be-biogas-composite/

Bể phốt composite: https://viethancomposite.com/be-phot-composite-viet-han/

Bồn tự hoại composite Việt Hàn được thiết kế nhằm mục đích phục vụ cho các hộ gia đình, nhà liên kế và các cao ốc văn phòng, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch…có số người ở và làm việc từ 5 đến 30 người hoặc nhiều hơn. Được làm bằng chất liệu nhựa Composite , loại bồn thiết kế dạng đứng, nằm ngang. Bể tự hoại này đảm nhận công việc chứa toàn bộ nước thải sinh hoạt được thải ra từ các WC của gia đình, văn phòng, nhà xưởng, công ty, xí nghiệp…và xử lý chúng trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

Bể tự hoại composite Việt Hàn, bể phốt composite là loại bồn được làm bằng vật liệu composite được thiết kế với khả năng phân huỷ tối đa lượng chất thải. Nếu như loại bồn bể tự hoại xây bằng gạch hoặc bể tự hoại bằng bê tông đúc sẵn phải mất nhiều thời gian thi công, khó vận chuyển và khả năng phân huỷ chất thải không mang lại hiệu quả cao, dễ thẩm thấu và đặc biệt dễ nứt gãy khi nhiệt độ mỗi trường thay đổi đột ngột thì ngược lại, bồn tự hoại bằng composite của Công Ty Sản Xuất Việt Hàn Composite có ưu điểm gọn nhẹ, dễ dàng vận chuyển, thi công lắp đặt nhanh chóng và phù hợp với mọi mặt bằng xây dựng. Đặc biệt, bồn tự hoại composite do công ty Việt Hàn Composite sản xuất có giá thành không chênh lệch cao so với các loại hình bể tự hoại xây bằng bê tông hay bằng gạch trước đây.​

Trên thị trường hiện này có Những loại bể phốt, bể tự hoại nào? Các hộ gia đình nên sử dụng loại nào là hợp lí nhất. Công Ty Bể Phốt Việt Hàn xin chia sẻ một số thông tin để quý khách tránh mua phải hàng kém chất lượng, không đảm bảo trong quá trình sử dụng.

Theo dõi chúng tôi qua:

Công ty TNHH Sản Xuất Biogas Việt Hàn
Địa chỉ: Minh Hòa - Yên Lập - Phú Thọ
Số điện thoại: 09444.39.222
Email:biogasviethan@gmail.com
Website: https://viethancomposite.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bebiogasbephotcompositeviethan/
Pinterest: https://www.pinterest.com/biogascomposite/
Twitter: https://twitter.com/viethancomposi1

By beyeume @ 25 Tháng Giêng 2021 7:16 CH
Beyeume cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy về kiến thức mang thai, chăm sóc bé sau sinh, sức khỏe của mẹ & bé đầy đủ nhất

By công ty in sắc màu @ 26 Tháng Giêng 2021 3:29 CH
Sẽ có rất nhiều yếu tố khi bạn bắt đầu kinh doanh một quán trà sữa, trong đó việc lên ý tưởng xây dựng một bản menu hoàn chỉnh bắt mắt là yếu tố mang lại sự thành công mà bạn không thể bỏ qua Việc thiết kế không đơn giản mà phải căn cứ vào các nhu cầu, thị hiếu khách hàng, sở thích và xu hướng hiện nay, … Nghe có vẻ phức tạp nên bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây một cách chi tiết nhất quy trình thiết kế menu quán trà sữa thông dụng nhé.

Chọn món dựa theo sở thích của khách hàng
Nhiều chủ quán thường có cách chọn đồ uống để thiết kế menu quán trà sữa mẫu đẹp dựa trên sở thích cá nhân của mình. Đây quả thực là sai lầm lớn. Vì cơ bản đối tượng của quấn là khách hàng - những người mà bạn muốn hướng đến. Vậy nên, menu cần phải phù hợp với thị hiếu và sở thích của người dùng thì mới mang lại doanh thu cao được. Bên cạnh đó, nếu khách hàng của bạn là những người trẻ thì cần khảo sát xem họ sẽ thích những loại trà sữa như thế nào và đưa những món đó vào thực đơn.
Xác định món uống chính của quán
Sau đó là các món chính của quán khi bạn đã chọn lọc các món đồ uống. Món chính ở đây có thể làm những món thơm ngon nhất hoặc do chính bạn “sáng chế” ra, những món “best seller”. Đây chính là chìa khóa giúp bạn thu hút lượng khách hàng cao nhất về cho quán áp dụng công nghệ in nhanh giá rẻ số lượng ít.
Bổ sung menu trà sữa với nhiều món đồ uống đa dạng, phong phú khác nhau để đáp ứng lựa chọn của khách hàng. Nhằm mang đến cho khách hàng cảm giác mới mẻ, bạn hãy luôn đổi mới và cập nhật thường xuyên các món “hot trend” cho menu. Điều này sẽ giữ chân khách hàng của bạn lâu hơn cũng như thu hút sự chú ý của khách hàng mới.
Đặt tên đồ uống độc lạ, bắt tai
Trong thực đơn trà sữa thông dụng nhất thường có những cái tên quen thuộc như: hồng trà trân châu, trà sữa truyền thống, trà sữa củ năng, trà sữa socola, … Để đổi mới chúng, bạn hãy thay thế bằng những cái tên cực chất khác. Đảm bảo khách hàng sẽ thấy tò mò và phải order ngay để thưởng thức món uống lạ tai này. Một điểm lưu ý khi đặt tên đồ uống là bạn cần dựa vào vẻ ngoài, đặc điểm hương vị của nó để tạo sự liên quan với nhau, tránh trường hợp tên gọi và đồ uống bị mất cân xứng.
Thiết kế menu quán trà sữa bắt mắt
Hẳn nhiên việc thiết kế và sáng tạo trong từng mẫu menu đẹp sẽ tạo ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng và là yếu tố thu hút sự chú ý ngày một lớn. Nếu bạn có thể trang trí menu quán trà sữa theo phong cách riêng biệt của mình, hợp thị hiếu của các đối tượng khách hàng tiềm năng kết hợp dịch vụ in nhanh tiên tiến lấy ngay tại In Sắc Màu thì bạn đã thành công trong bước đầu xây dựng quy mô kinh doanh của mình rồi. Hãy luôn nhớ rằng 3 yếu tố khách hàng muốn nhìn thấy trên mọi menu nhất chính là tên đồ uống, hình ảnh và giá bán từng loại. Ngoài ra, chú ý đến kiểu dáng, kích thước, font chữ, bố cục sắp xếp, trình bày menu, … là những chi tiết bạn nên lưu tâm.

Bạn có thể tham khảo các mẫu menu trà sữa có sẵn tại insacmau.com nếu chưa có ý tưởng thiết kế hặc gọi điện về hotline của chúng tôi để được tư vấn tận tình.By sui mao ga @ 27 Tháng Giêng 2021 6:05 CH
Sùi mào gà có nguy hiểm không?
Sùi mào gà có thể trị khỏi tuy nhiên tỷ lệ tái phát bệnh còn cao thuốc chữa bệnh sùi mào gà. Tuy nhiên không nghiêm trọng như HIV/AIDS hoặc giang mai nhưng sùi mào gà có thể dẫn đến khá nhiều hậu quả nếu như không được trị liệu nhanh chóng và rất dễ lây lan trong cộng đồng.

Bệnh lí sùi mào gà dẫn đến các dấu hiệu nhô lên khỏi da như những nốt sần sùi, có mùi hôi không thoải mái khiến bệnh nhân băn khoăn, ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh đặc biệt khi một số nốt sùi mào gà xuất hiện trên miệng.

Sùi mào gà hậu quả đời sống tình dục do bệnh nhân mặc cảm, lo sợ, trăn trở giao hợp, song song đó dễ lây truyền cho vợ/chồng phải nên giảm thiểu việc chuyện ấy.

quan hệ tình dục khiến người bệnh đau và không thoải mái, khó đạt được hưng phấn, tác động xấu đến cuộc sống tình cảm của hai vợ chồng.

những nốt sần sùi dẫn tới đau rát, vướng víu khi khi vận động, giảm thiểu đi lại của người mắc bệnh hình ảnh sùi mào gà.

tác hại nghiêm trọng của sùi mào gà: ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật dẫn tới chứng không còn khả năng sinh sản, hiếm muộn.

Người mẹ mắc bệnh trong giai đoạn có thai sẽ có thể cao bị sảy thai, thai chết lưu hay sinh non. Song song đó thai nhi cũng có nguy cơ bị bệnh ngay sau khi sinh hay nhiễm bệnh khi bú sữa mẹ.

nếu như người mắc bệnh coi thường, e ngại không chữa trị nhanh chóng sẽ gây ra rất nhiều hậu quả nguy hại: ung thư, di căn, vùng da có nốt sùi mắc hoại tử hoặc thậm chí tử vong.

Hình ảnh Bệnh sùi mà gà - Ảnh: Internet

trị liệu sùi mào gà
Sùi mào gà là bệnh có khả năng khắc phục được nếu người bị bệnh tìm ra bệnh kịp thời cũng như trị liệu kiên trì theo hướng dẫn và chỉ định của b.sĩ.

Hiện nay, Bệnh sùi mào gà chưa có thuốc chữa trị đặc hiệu vì vậy người bệnh có khả năng mang bệnh suốt đời ở tình trạng có hay không dấu hiệu triệu chứng bệnh.

Mục đích của chữa trị sùi mào gà là phá huỷ các sẩn, khối u, sùi, tăng cường miễn dịch toàn thân, ở chỗ để diệt virut.

các phương pháp thường áp dụng điều trị sùi mào gà:

Bôi những thuốc phá huỷ một số cấu tạo sùi, tăng cường miễn dịch: Podophylotoxin, Fluorouraein, Imiquimod
bào mòn tổ chức sùi bằng laser CO2, đốt điện, áp lạnh.
nếu như tổn thương lan toả thành khối, mảng lớn, phải can thiệp bằng phẫu thuật.

Sau chữa trị, người bị bệnh cần chú ý trị liệu theo dõi Bệnh lí sùi mào gà để sớm tìm ra nếu sùi mào gà tái phát https://suimaoga.webflow.io/

By ĐIỀU HÒA CASPER @ 05 Tháng Ba 2021 4:12 CH
Kết nối sinh kế nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và những người thực hành phát triển với thông tin về việc áp dụng phương pháp tiếp cận sinh kế để phát triển, chính sách, nghiên cứu và thực hành cập nhật thưởng xuyên, đa dạng và đáng tin cậy Các nguồn thông tin này bao gồm các khung mẫu, nguyên tắc và phương pháp liên quan đến “phương pháp tiếp cận sinh kế” - chủ yếu là đa ngành, đa cấp, lấy con người làm trung tâm, các cách tiếp cận dựa trên tài sản để phát triển.

viết lời bình
Tin mới nhất
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626