Liên kết
● Quyết định phê duyệt danh mục khoản vay bổ sung dự án
QĐ 2188. QĐ-TTg phe duyet danh muc.pdf
● Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
QD 1862 - phe duyet FS cho AF.pdf
● Quyết định phê duyệt PIM
QĐ 69.BKHĐT - Phe duyet PIM cho khoan vay bo sung.pdf
● Quyết định số 1375/QĐ-BKH ngày 19/8/2010 v/v phê duyệt sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PIM)
Ngày 19 tháng 8 năm 2010, Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh ký Quyết định số 1375/QĐ-BKH Phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện (PIM) Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc - giai đoạn 2 (2010-2015)
QD 1375 MPI duyet PIM.pdf
● Quyết định Thành lập Ban điều phối Trung ương (CPO)
Ngày 29/1/2010 Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và  Đầu tư đã ký Quyết định thành lập Ban điều phối Trung ương (CPO) Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2
QD.176.BKH thanh lap CPO.PDF
Xem tiếp
● Tài liệu thẩm định của dự án
Ngày 24 tháng 02 năm 2010, Ngân hàng Thế giới đã công bố bản báo cáo số 52637-VN Thẩm định dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc - giai đoạn 2 (2010 -2015.)
Tai lieu tham dinh DAGN (ban dich).pdf
Tai lieu tham dinh DAGN (EN PAD).pdf
Xem tiếp
● Khung CSAT
CPO - So tay ngan gon ATXH Oct_2015_AF_Final.doc
01 Nghi dinh so 18_2015_ND-CP.doc
02 Khung QLMT DA Giam ngheo 2 - AF.doc
03 Thong tu 27 2015 BTNMT.docx
04 Thong tu 05 2009 Bo Y Te Nuoc sinh hoat.doc
05 Cong van 442 ve Dgia Cluong nuoc.pdf
Huong dan tuan thu Moi truong CB CSAT.doc
● Văn bản quy phạm pháp luật và các quy định TCVN và QCVN về môi trường tham khảo cho dự án
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cập nhật các Văn bản quy phạm pháp luật và các quy định TCVN và QCVN về môi trường tham khảo cho dự án: 
  1. Nghị định 29/2011/NĐ-CP: Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
  2. Thông tư 26/2011/TT-BTNMT: Quy định chi tiết một số điều của nghị định 29/2011/NĐ-CP.

Nghi dinh 29-2011.doc
Thong tu 26-2011_TT-BTNMT_Huong dan DMC, DTM, CKBVMT (thay the TT05).doc

Đây là hai văn bản cơ sở quy định thực hiện các văn bản pháp quy về môi trường cho dự án đầu tư. Các phần có liên quan đến Dự án Giảm nghèo 2 (các phần về Cam kết Bảo vệ Môi trường) đã được đánh dấu (hight light) 

Có 2 thư mục (folders) riêng biệt là:

Bo Y te: Trong thư mục này có Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT quy định về Các Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, nguyên tắc và thông số vệ sinh lao động cùng với 2 Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) của Bộ Y tế về Nước sinh hoạt và Nước ăn uống có thể dùng tham chiếu cho một vài tiểu dự án thuộc tiểu hợp phần I.1        Bo Y te.zip

QCVN BTNMT: File “Danh muc QCVN BTNMT.doc” liệt kê tất cả các QCVN hiện hành (còn hiệu lực) và các Quyết định, Thông tư ban hành các QCVN này.   Tham khảo thêm (dowload here)


● Khung chính sách đền bù của Dự án
Ngày 29/1/2010 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 178/QĐ-BKH phê duyệt Khung chính sách đền bù và khôi phục cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng của dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc - giai đoạn 2
QD178 Khung CSDB.pdf
Xem tiếp
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626