Liên kết
Khung chính sách đền bù
Văn bản quy phạm pháp luật và các quy định TCVN và QCVN về môi trường tham khảo cho dự án
Cập nhật ngày 11 Tháng Tư 2012 - Số lần xem 2819
 
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cập nhật các Văn bản quy phạm pháp luật và các quy định TCVN và QCVN về môi trường tham khảo cho dự án: 
  1. Nghị định 29/2011/NĐ-CP: Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
  2. Thông tư 26/2011/TT-BTNMT: Quy định chi tiết một số điều của nghị định 29/2011/NĐ-CP.

Nghi dinh 29-2011.doc
Thong tu 26-2011_TT-BTNMT_Huong dan DMC, DTM, CKBVMT (thay the TT05).doc

Đây là hai văn bản cơ sở quy định thực hiện các văn bản pháp quy về môi trường cho dự án đầu tư. Các phần có liên quan đến Dự án Giảm nghèo 2 (các phần về Cam kết Bảo vệ Môi trường) đã được đánh dấu (hight light) 

Có 2 thư mục (folders) riêng biệt là:

Bo Y te: Trong thư mục này có Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT quy định về Các Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, nguyên tắc và thông số vệ sinh lao động cùng với 2 Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) của Bộ Y tế về Nước sinh hoạt và Nước ăn uống có thể dùng tham chiếu cho một vài tiểu dự án thuộc tiểu hợp phần I.1        Bo Y te.zip

QCVN BTNMT: File “Danh muc QCVN BTNMT.doc” liệt kê tất cả các QCVN hiện hành (còn hiệu lực) và các Quyết định, Thông tư ban hành các QCVN này.   Tham khảo thêm (dowload here)


Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626